โครงการ

โครงการ
  1. โครงการสนับสนุนอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา
  2. โครงการอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา
  3. โครงการสื่อสร้างสรรค์เแสง สี เสียงอุโบสถเงิน
  4. โครงการอบรมผู้นำปฎิบัติธรรม
  5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรวัดศรีสุพรรณ