โครงการ สนับสนุนอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

โครงการ สนับสนุนอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

มูลนิธิวัดเงิน(Silver Temple Foundation) 

100 ถนนวัวลาย ต.หายยา  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โครงการ สนับสนุนอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา 

หลักการและเหตุผล  

ศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น ใช้เป็น เครื่องมือในการดำเนินชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นศักยภาพ และทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยที่ได้แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้งใน รูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือใช้ทำมาหากิน ความเชื่อและอื่นๆ อีก มากมาย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ อย่างมีคุณค่าสืบทอดมาถึง ปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแหล่ง วัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมบทบาท เยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนา ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจุดมุ่งหมายของการพัฒนาวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ครอบครัว และชุมชน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัด เชียงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับศูนย์การศึกษานอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ สืบทอด ฝึกวิชาชีพงานช่างสิบหมู่ ภูมิปัญญาล้านนา แก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนือ และสนองงานตามพระราชดำริฯ ด้านสัมมาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน สร้าง ความตระหนัก และการตื่นตัว สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่นย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ ปรากฏ ณ ปัจจุบัน แต่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ควรกระจุกอยู่ แหล่งเดียว ควรกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆ ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นและตามศักยภาพของภูมิ ปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแพร่หลาย สร้างความเจริญเข้มแข็งในแต่ละท้องถิ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงได้จัดทำจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาขึ้น  

ซึ่งมูลนิธิวัดเงิน (STF.) มีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อพัฒนางานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา และ เพื่อดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร และ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป้นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วย 

วัตถุประสงค์  

 1. สนับสนุน เพื่อขยายสาขาศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณสู่อู่อารยธรรม เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน และใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาทุนทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง  
 2. ร่วมส่งเสริมและสร้งสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญา ล้านนา อย่างครบวงจร กระจายรายได้เพิ่มคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานพัฒนาถิ่น ทุรกันดารและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  
 3. เพื่อร่วมจัดสร้างอุทยานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมวิถีชาวพุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ สร้าง ความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพชุมชน รองรับประชาคมอาเซียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้น 

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ นักเรียนพระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด เชียงราย เด็ก เยาวชนถิ่นทุรกันดาร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นผู้สนใจและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 รูป/คน เชิงคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ล้านนาได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่า มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้ 

วิธีดำเนินงาน  

 1. จัดทำโครงการ ร่างแบบแปลน แผนผังสำหรับจัดสร้างศูนย์บนพื้นที่จริง 7  ไร่ ณ บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย เขตติดต่ออำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
 2. ร่วมประสานงานวัด คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน และร่วมดำเนินงาน โครงการ  
 3. ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างอาคาร ปรับภูมิทัศน์ตามแบบแปลน แผนผังที่กำหนดร่วมกัน
 4. ดำเนินกิจกรรม แหล่งเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาอย่างบูรณาการ  
 5. สรุป ประเมินผลการดำเนินโครงการแต่ละปีต่อเนื่อง 

สถานที่ดำเนินงาน/บุคคลผู้รับประโยชน์  

1. พื้นที่ดำเนินการ  

 • 1.1 พื้นที่มูลนิธิวัดเงิน(STF) ณ บ้านดงป่าสัก ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ 4 ไร่ เศษ  
 • 1.2 พื้นที่ของวัดศรีโคมคำ และพื้นที่โรงเรียนบ้านสันธาตุ (อำเภอแม่จัน สถานะปัจจุบัน ได้ถูก ยุบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง ขณะนี้ทางวัดศรีโคมคำกำลังดำเนินการเพื่อขอใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ ตามสิทธิ์ของวัดเดิม)   

2. กลุ่มบุคคลผู้จะได้รับผลประโยชน์  

 •  2.1 นักเรียนพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการ พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตอำเภอแม่จัน แม่สาย และ เชียงแสนทุกโรงเรียน 
 •   2.2 เด็กนักเรียน นักศึกษา ศรัทธาประชาชนในท้องถิ่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรมทั่วไป  
 •   2.3 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ดั้งเดิม เชิงเกษตรอินทรีย์ รองรับการเปิด ประชาคมอาเซียน อย่างครบวงจร 

แผนงาน/กิจกรรม  

1. การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอุทยานเรียนรู้ ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา การประสานงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย 

 • ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส วัดศรีโคมคำ อบต.บ้านด้าย ประชาชนภายในท้องถิ่นทราบ เบื้องต้น 
 •  คณะสงฆ์ในท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดทราบ 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มเป้าหมายทราบและร่วม กิจกรรมเรียนรู้การสร้างบ้านดิน 

2. แบบร่างการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิ ปัญญาล้านนา และกิจกรรม/แผนงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องตาม ศักยภาพ 

 • อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษา ข้อมูล กำหนดรายละเอียดตาม แนวคิดด้านประวัติศาสตร์ต้น ตระกูลไทย, กิจกรรมการเรียนรู้ อาชีพช่างภูมิปัญญาล้านนา, กิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา,พระพิฆเนศนาคา รูปเทพแห่งการ เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงการ เรียนรู้ แผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างครบวงจร 
 • แนวคิดการสร้างองค์พระพิฆเนศ นาคปรก 9 เศียร เป็นสัญลักษณ์ สำคัญของอุทยาน 
 • แนวคิดการสร้าง 4 อาคารเรืออนันตนาคราชใช้เป็น ศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมอย่าง บูรณาการ  
 • แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่ส่วนของ วัดศรีโคมคำเป็นศูนย์กลางการจัด กิจกรรมเรียนรู้ด้านสัมมาชีพอย่าง ครบวงจรในเบื้องต้น
 • กิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง  

3. การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอ พระราชทานอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 • อยู่ระหว่างการประสานงาน ข้อมูล รายละเอียดการจัดทำคำถวาย รายงาน
 • เข้าเฝ้าถวายรายงานด้วยวาจา เบื้องต้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โปรดรับสั่งให้ดำเนินการ ถวายรายงานเป็นหนังสือต่อไป 

งบประมาณและทรัพยากร  

 1.  แหล่งงบประมาณ  
 2.   ทรัพยากร ที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์และบุคคลากรในท้องถิ่นเป็นทุนเดิม  
 3.   หน่วยงานองค์กรผู้ร่วมโครงการสนับสนุน  
 4.   ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิวัดเงิน(STF) 
 5. รายการจ่าย  
 6.   หมวดรายจ่ายในการจัดสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ตาม แผนงาน/กิจกรรม  
 7.   หมวดรายจ่ายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาเชิงช่าง เชิงอาชีพ เชิงการท่องเที่ยว อย่างหลากหลาย ครบวงจร และบูรณาการ 

หน่วยงานองค์กรร่วมดำเนินงาน  

 1. ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวังสาขาจังหวัด เชียงใหม่)
 2. มูลนิธิวัดเงิน (Silver Temple Foundation:STF)  
 3. สถาบันจัดการภูมิปัญญาล้านนา ในกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5  
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย) อ.แม่สาย  
 5. วัดศรีโคมคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
 6. ผู้ใหญ่บ้านดงป่าสัก อ.แม่สาย, บ้านสันธาตุ อ.แม่จัน  
 7. หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ชุมชนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อาชีพชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างครบวงค์จรและ บูรณาการอีกแห่งหนึ่ง  
 2. พระภิกษุสามเณร เด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนเส้นทาง R3A 

นายสุดเขต  เขียวอุไร  

กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิ /  ผู้เสนอโครงการ 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ 

ครั้งที่ 2/2559 วันที่  15 พฤศภาคม  2559 
ณ. ห้องประชุมวัดศรีสุพรรณเชียงใหม่ 

………………………………. 

รายชื่อผู้มาประชุม 

 1. พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล  คิดข้างบน) ประธานที่ประชุม  
 2. คุณปรวรรต พ่วงเปี่ยม 
 3. คุณสวรรค์  แคว้นไธสง  
 4. คุณชุมพล  บุญมี 
 5. คุณธเนศ  หอมจำปี 
 6. คุณสุดเขต  เขียวอุไร กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

ประธาน (กล่าวเปิดประชุม) พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  กรรมการและเลขานุการ คุณสุดเขต  เขียวอุไร แจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ 

 1. เรื่องการทำโครงการบ้านดิน ร่วมกับศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ 
 2. เรื่องอื่น ๆ  

วาระที่ 1  เรื่องการทำโครงการบ้านดิน ร่วมกับศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ 

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงการจัดตั้งมูลนิธิวัดเงิน ว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา และ ดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร ตลอดจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป็นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต, เพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา, เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และจะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด  

ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัด เชียงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับศูนย์การศึกษานอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ สืบทอด ฝึกวิชาชีพงานช่างสิบหมู่ ภูมิปัญญาล้านนา แก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนือ และสนองงานตามพระราชดำริฯ ด้านสัมมาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน สร้าง ความตระหนัก และการตื่นตัว สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่นย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ ปรากฏ ณ ปัจจุบัน แต่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ควรกระจุกอยู่ แหล่งเดียว ควรกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆ ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นและตามศักยภาพของภูมิ ปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแพร่หลาย สร้างความเจริญเข้มแข็งในแต่ละท้องถิ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงได้จัดทำจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาขึ้น ขยายสาขาศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณสู่อู่อารยธรรม เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน และใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาทุนทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งร่วมส่งเสริมและสร้งสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญา ล้านนา อย่างครบวงจร กระจายรายได้เพิ่มคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานพัฒนาถิ่น ทุรกันดารและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และ เพื่อร่วมจัดสร้างอุทยานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมวิถีชาวพุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ สร้าง ความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพชุมชน รองรับประชาคมอาเซียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้น 

จึงคิดว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวัดเงิน (STF.) ที่จัดตั้งขึ้น จึงขอความคิดเห็นจากกรรมการทุกท่านในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวของศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัด เชียงใหม่) โดยมอบหมายให้5.  คุณธเนศ  หอมจำปี เป็นผู้รวบรวมและระดมทุนในการสนับสนุนกิจกรรม 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วย 5 เสียง ประธานที่ประชุมงดออกเสียง 

วาระที่ 2  เรื่องอื่นๆ 

 • ไม่มี –  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
(นายสุดเขต เขียวอุไร) 
ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 


ลงชื่อ………………………………….ประธานที่ประชุม 
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล  คิดข้างบน) 

รายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ 
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 15 เดือนพฤศภาคม  พ.ศ. 2559 
ณ. ห้องประชุมวัดศรีสุพรรณเชียงใหม่ 
………………………………. 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นต์ 
๑ พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล  คิดข้างบน)  ประธานที่ประชุม  
๒ คุณปรวรรต พ่วงเปี่ยม  รองประธาน  
๓ คุณสวรรค์  แคว้นไธสง  กรรมการ  
๔ คุณชุมพล  บุญมี  กรรมการ  
๕ คุณธเนศ  หอมจำปี  กรรมการ  
๖ คุณอภิญญา  เฟื่องมณี   กรรมการ  
๗ คุณสุดเขต  เขียวอุไร  เลขานุการ  

……………………………………………เลขานุการ / ผู้บันทึก 

                                                       นายสุดเขต  เขียวอุไร