กิจกรรม

กิจกรรม

มูลนิธิวัดเงิน(STF: Silver Temple Foundation) ได้จัดกิจกรรมขึ้นมากมายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในชุมชน ยกระดับความสามารถของผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเงิน วัวลายสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้เรายังมีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน สำหรับทุกเพศทุกวัว ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้สัมผัสวิถีชีวิตวิถีพุทธล้านนาผสมผสานบูรณาการกับศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ความร่มรื่นของธรรมชาติจนถึงการบูรณาการไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและเพลิดเพลินสนุกสนาน

http://silvertemple.org/learningbases