กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและคนทั่วไป

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและคนทั่วไป

มูลนิธิวัดเงินได้ใช้ Meditation Center เป็นฐานในการเรียนรู้ศึกษาดูงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐานการเรียนรู้